Kezdőlap
https://kisgyermekgondozonevelotanfolyam.hu/

Részlet a kisgyermekgondozó,-nevelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.            AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02

Szakképesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, - nevelő

 
2.            EGYÉB ADATOK

 A képzés megkezdésének feltételei:

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 
3.            PÁLYATÜKÖR
 
 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  2432 csecsemő és kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő- bölcsődében
 
  2432 csecsemő és kisgyermeknevelő bölcsődei szaktanácsadó
  2432 csecsemő és kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő- családi napköziben
  2432 csecsemő és kisgyermeknevelő családi napközi koordinátor
  2432 csecsemő és kisgyermeknevelő házi gyermekfelügyelő
  2432 csecsemő és kisgyermeknevelő kisgyermeknevelő - családok átmeneti otthona
  2432 gyermekfelügyelő gyermekek átmeneti otthona
  2432 csecsemő és kisgyermeknevelő gyermekotthoni kisgyermeknevelő
0-3 éves korosztály ellátására
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A kisgyermekgondozó, -nevelő a legérzékenyebb, legtöbb törődést, szeretetet igénylő korosztályt neveli, gondozza, biztosítja számára a harmonikus testi, szellemi, valamint szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit. A napi munkája során nem pótolja, csak helyettesíti az anyát, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, beszélget és játszik, sok-sok dalt énekel, mondókát mond úgy, hogy nem erőlteti a részvételt. A csoportban olyan szabályokat alakít ki, amelyek érthetők, elfogadhatók, betarthatók. A jó gondozónő derűs, kiegyensúlyozott ember, aki szereti a gyermekeket, jól érzi magát társaságukban, nyílt, őszinte, elfogadó, ismeri, és tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét. A szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-                       értelmezni a szakterületi ellátáshoz kapcsolódó jogszabályokat és a szakirodalmat,
-                       átlátni a napközbeni kisgyermek ellátás rendszerét,
-                       a módszertani leveleket és ajánlásokat munkája során rendszeresen alkalmazni,
-                       szakmai ismereteit bővíteni, továbbképzéseken részt venni,
-                       alkalmazni a közegészségügyi előírásokat, az élelmi anyagok, gyógyszerek, vegyszerek használatára és tárolására vonatkozó elvárásokat,
-                       mondóka, vers, mese „készletét” folyamatosan bővíteni, előadásmódja érzelem gazdag, naprakész a gyermekek által ismert meseirodalomban,
-                       közvetlen vezetői, illetve szakmai irányítás nélkül, önállóan, gyorsan, kevés hibával a tanult ismeretek szakszerű alkalmazására, a munka eredményének ellenőrzésére, a feltárt hibák javítására,
-                       a gyermekek viselkedésének okait és tevékenységének motivációit felismerni, és ennek figyelembevételével tervezni és szervezni az egyéni képességek fejlesztését,
-                       a családokkal szimmetrikus, nevelőpartneri kapcsolatot kialakítani. Tudja, hol van a család és a bölcsőde kompetencia határa, viselkedése ennek megfelelő. Tájékoztatásaira a hitelesség és a tapintat jellemző,
-                       alkalmazni és mérlegelni a konfliktuskezelés és problémamegoldás különböző módszereit, gyorsan és megalapozottan dönteni,
-                       segíteni a gyermekek konfliktus megoldási készségének fejlődését,
-                       enyhíteni az anyától való elszakadás fájdalmát, a félelmeket és a szorongást,
-                       a munkahelyi kapcsolataiban a konfliktusokat önállóan megoldani, illetve tudja, mikor kell és kitől segítséget kérnie,
-                       felelősséggel és hivatástudattal dolgozni. Munkájával hozzájárul az intézmény szakmai presztízsének növeléséhez. Tevékenysége összeegyeztethető az intézmény szakmai küldetésével,
-                       felelősséget érezni a gyermekek, azok személyiségformálása, fejlődése iránt,
-                       a munkája során birtokába került adatokat a jogszabályok és a szociális munka etikai kódexe szerint kezelni,
-                       munkáját pontosan, szorgalommal, tudatosan végezni.Munkahelyén mindig időben jelenik meg és a műszakbeosztáshoz rugalmasan alkalmazkodik,
-                       a munkaköri leírásában meghatározott feladatokon kívül egyéb feladatokat is ellátni (díszítés, előadás meghallgatása…), munkatársainak ismereteket átadni, motiválni őket önkéntes feladatok vállalására,
-                       ötletet adni, javaslatokat tenni a bölcsőde tárgyi felszereltségének és szakmai munkájának javítására.
  
 
4.            SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
4.4. 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
4.5. 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
4.6. 10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok
4.7. 10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai
4.8. 10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I .(érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
5.            VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
-              Az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
-              „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása.
-              Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 8-10 oldalas Napló előzetes leadása.
-              A gyakorló bölcsődei csoportban töltött összefüggő szakmai gyakorlat igazolása és tereptanár általi értékelése.
-              A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-              Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati
  5.2.4. 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati
  5.2.5. 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok gyakorlati
  5.2.6. 10528-12 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok írásbeli
  5.2.7. 10529-12 A napközbeni gyermekellátás feladatai írásbeli, szóbeli
  5.2.8. 10530-12 A napközbeni gyermekellátás dokumentációs feladatai gyakorlati
  5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
  5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység:
 
A)           A vizsgafeladat megnevezése: napi gondozási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: Napi gondozási, nevelési feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás a bölcsődében
 
A vizsgafeladat ismertetése: A napközbeni gyermekellátás szokásos tevékenységeinek bemutatása, elemzése és ismertetése demonstrációs feladatok során. Berendezések, tárgyi eszközök válogatása, elemzése, konfliktus- és szituációs helyzetek és feladatok értelmezése, döntési helyzetek elemzése, problémaelemzés. Az életkori sajátosságokból adódó nevelési helyzetek, kérdések elemzése, és tanácsadás a szülőknek.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga kérdései a Gyermekellátási alapfeladatok és Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok modulok témaköreit érintik.
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 

Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Napközbeni gyermekellátás dilemmáinak értelmezése esetleírás alapján.
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét érinti, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.Részlet a kisgyermekgondozó,-nevelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. kisgyermeknevelő- bölcsődében, bölcsődei szaktanácsadó rmeknevelő- bölcsődében, kisgyermeknevelő- családi napköziben bölcsődében, családi napközi koordinátor, házi gyermekfelügyelő, kisgyermeknevelő - családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, gyermekotthoni kisgyermeknevelő
0-3 éves korosztály ellátására,